1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest:
  LIVE EVENT Sp. z o.o.
  ul. Narciarska 42, 74-500 Chojna
  NIP: 858-187-09-29 
  REGON: 38394149600000
  KRS: 0000796230

 2. Kontakt
  Adres kontaktowy: ul. Narciarska 42, 74-500 Chojna
  Adres e-mail: paulsleeven@gmail.com

 3. Cele i podstawy przetwarzania 
  Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez nas w przypadku: 

  - żądania przez Panią/Pana pytania, w celu przedstawienia przez nas oferty. Podstawa prawna: podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  - składania przez Panią/Pana zamówienia, w celu wykonania umowy. Podstawa prawna: łań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

  Dodatkowo, zgodnie z przepisami prawa dane osobowe będą przetwarzane dla celów podatkowych i rachunkowych.

 4. Przechowywanie danych osobowych 
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy a także po jej zakończeniu, w celu: 
  - dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  -wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, 
  - zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  - statystycznych i archiwizacyjnych,przez okres odpowiadający okresowi naszej odpowiedzialności za dostarczony towar/realizowaną usługę. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. 

  W celu rozliczalności, tj., udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres w których Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dala udokumentowania spełniania wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 5. Odbiorcy danych 
  Pani/Pana dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których korzystamy w celu realizacji zawartej umowy. 
  -Podmioty przetwarzające, które działają wyłącznie na nasze polecenie: dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, kurierzy. 
  - Administratorzy, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania Pani/Pana danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

 6. Prawa osób których dane dotyczą 
  Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
  - prawo do cofnięcia zgody,
  - prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
  - prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
  - prawo dostępu do danych, 
  - prawo do sprostowania danych, 
  - prawo do przenoszenia danych,
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
  Przekazanie przez Panią/Pana dane osobowe następuje dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych w przypadku chęci zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie a w konsekwencji jej wykonanie.

 8. Przekazywanie do Państwa Trzeciego
  Informujemy, że Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.