REGULAMIN STUDIA TRENINGOWEGO GYMLOVE.PL

 1. Osoby korzystające z sali fitness zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także do kulturalnego zachowania się pod rygorem wydalenia z sali. 
 2. Wszyscy znajdujący się na terenie studia treningowego muszą podporządkować się nakazom instruktora prowadzącego zajęcia, jeżeli takie się odbywają. 
 3. Osoby korzystające ze studia treningowego lub zajęć oświadczają, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą na własną odpowiedzialność. 
 4. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem. 
 5. Studio Treningowe GYMLOVE.pl, zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży karnetu lub wejścia bez podawania przyczyny. 
 6. Wstęp na salę dozwolony jest jedynie po uregulowaniu należności. 
 7. Sala jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
 8. Maksymalnie na sali mogą przebywać dwie osoby, w wyjątkowych sytuacjach maksymalnie 4 osoby, po uprzedniej zgodzie wyrażonej przez osoby, które pojawiły się w niej wcześniej. 
 9. Obiekt jest stale monitorowany, administratorem systemu monitoringu jest Meedia spółka z o.o. 
 10. Torby i ubrania powinny być pozostawione w wydzielonej strefie bądź szatni. Za przedmioty wartościowe, pozostawione na sali, nie ponosimy odpowiedzialności. 
 11. Osoby korzystające z sali lub biorące udział w zajęciach zobowiązane są do okazywania szacunku i tolerancji wobec innych uczestników. 
 12. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z sali fitness wyłącznie za pisemną zgodą opiekunów oraz pod nadzorem prowadzącego zajęcia. 
 13. Do uczestniczenia w zajęciach konieczny jest strój sportowy a przede wszystkim czyste, zmienione przed zajęciami obuwie; ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika. 
 14. Za zniszczenie i uszkodzenie sprzętu oraz wypadki powstałe w czasie korzystania z sali  odpowiadają korzystający. 
 15. Na teren sali wnosić można napoje tylko w zabezpieczonych butelkach lub bidonach. 
 16.  Na terenie sali jest bezwzględny zakaz spożywania wszelkich posiłków oraz napojów alkoholowych. 
 17. Wszystkie urządzenia na sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 18. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, takich jak: sprzęt audio, system grzewczy, klimatyzacja, itp. 
 19. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawiać po zakończonych zajęciach w miejscach do tego celu przeznaczonych. 
 20. Utrzymanie czystości sali, urządzeń i sprzętu stanowi podstawowy warunek z ich korzystania. 
 21. 18. Studio treningowe GYMLOVE.PL, zastrzega sobie prawo do zawieszenia usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych okoliczności takich jak np.: siła wyższa, dni ustawowo wolne od pracy, przerwa urlopowa, choroba instruktora. 
 22. Wszystkie zakupione wejścia są objęte terminami ważności, których klient zobowiązany jest przestrzegać. 
 23. Osoba, która dokona zakupu usług GYMLOVE.PL, zobowiązuje się do przestrzegania powyższego Regulaminu. Niniejszy regulamin i jego ewentualne zmiany podaje się do wiadomości poprzez jego okazanie jak również wywieszenie w widocznym miejscu, a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej. 
 24. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem-umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 25. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2024 roku.